Aller au contenu

Juridische

Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site geïnformeerd https://faits-reels.com/ de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar: Real FactsCreator: Real Facts Publication Manager: Real Facts

– contact@faitsreels.com
De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Echte feiten
Host : O2Switch – o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand
Credits:
Het sjabloon voor juridische kennisgevingen wordt aangeboden door Subdelirium.com sjabloon voor juridische kennisgeving

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://faits-reels.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden daarom uitgenodigd om https://faits-reels.com/ regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Faits Réels, die zich dan zal inspannen om vóór de data en tijden van de interventie aan de gebruikers te communiceren.

De https://faits-reels.com/ site wordt regelmatig bijgewerkt door Faits Réels. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin noodzakelijk voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de https://faits-reels.com/ site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Faits Réel streeft ernaar om op de site https://faits-reels.com/ informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zichzelf of door externe partners die het van deze informatie voorzien.

Alle informatie die op de site https://faits-reels.com/ wordt vermeld, wordt als indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de https://faits-reels.com/ site niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Faits Réel bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen te gebruiken die toegankelijk zijn op de site, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Faits Réels.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Faits Réel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij de toegang tot de site https://faits-reels.com/ , en die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet aan de specificaties van punt 4 voldoet, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Faits Réel kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) die onstaat uit het gebruik van de site https://faits-reels.com/.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contact ruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Faits Réel behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt Faits Réel zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de https://faits-reels.com/ site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de https://faits-reels.com/ site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Real Facts persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden https://faits-reels.com/. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site aangegeven https://faits-reels.com/ de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de https://faits-reels.com/ site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de aanvaarding van de terugbetaling van Faits Réel en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de kandidaat-koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen https://faits-reels.com/.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie verzamelt. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekst links en cookies.

De https://faits-reels.com/ site bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Faits Réels. Faits Réel heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Surfen op de https://faits-reels.com/ site kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van aanwezigheid mogelijk te maken.

De weigering om een cookie te installeren kan ertoe leiden dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: gereedschapstabblad (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Bewaarregels instellen op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

Real Facts neemt deel aan het Amazon EU Affiliate Program, een partnerprogramma dat is ontworpen om sites in staat te stellen geld te verdienen door te linken naar Amazon.fr.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de https://faits-reels.com/ site is onderworpen aan het Franse recht. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste wetten betroffen.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Het is 11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie het van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Choose your language »